Blangko

July 6, 2019

Siguro’y kailangan siyang paalalahanang walang lugar ang “credentials fallacy” sa pagsagot sa mga batikos.

Red Flag vs the Redtag

June 11, 2019

Despite numerous criticisms thrown his way, Claudio has carried on with his merry red-tagging ways, arrogantly defending the act in the name of “truth,” “democracy” and supposed “liberalism” – yes, in the time of an authoritarian and murderous president like Duterte.

Ang karapatang magwelga

June 6, 2019

Samantalang maaaring tumigil ang mga kasapi ng unyon sa kanilang mga trabaho dahil sa sila nga ay nakawelga, hindi nila puwedeng harangan ang kanilang kapwa-manggagawa na gusto ituloy ang kanilang trabaho sa kompanya.

Usapang ROTC

June 5, 2019

Hindi lang ito usapin ng personal na karanasan kundi pulitikal na kahihinatnan ng pagbabalik sa palpak na nakaraan.