In defense of the Aeta

April 8, 2018

Even when our indigenous peoples break their backs working, and struggling, no MMK happy ending is ready for their taking.

Du30 ex B = tragedy

March 29, 2018

Maaaring nakaka-relate ang kabataang mahihirap na naeetsa-puwera sa buhay sa kantang “Hayaan Mo Sila.” Pero ang ineetsa-puwera naman nito, ang karapatan ng kababaihan.

Luto! Laban!

March 18, 2018

Nagsalu-salo sa pagluluto at pagkain, at nagsagawa ng palihan sa pagsusulat, ang mga boluntir para sa mga magsasaka ng Samar.

Sining at rebolusyon

October 31, 2017

Umusbong at ganap na napamalas ang pagkamalikhain ng mga artista dahil nabigyan sila ng tungkulin sa rebolusyon.