Ma’am Alice

August 10, 2018

Siyang maliit na babae ay tinatawag na “isa sa mga higante ng kilusan ng rebolusyunaryong pangkultura ng Pilipinas.”

Duterte bulnerable

June 28, 2018

Ipinapakita ni Duterte ang puwersang pinaka-sinasandigan niya: ang militar at pulisya, US at China at mga naghaharing uri.

Bayan ng Baylosis

February 22, 2018

Mabuting Pilipino at ulirang makabayan si Baylosis. Sa edad na 69, sa kabila ng sakit sa puso, nagpapatuloy siya sa pagsusulong ng tunay na pagbabago.

Leloy McCarthy

December 14, 2017

Instead of fighting to change the exploitative ruling system, anti-Communists like Claudio fight those risking life and limb for such change – using Communism’s ‘bloody history’ as bogeyman.

Ideya ni Intengan

October 12, 2017

Isa ang Heswitang ito sa mga nagpunla ng kultura ng marahas na antikomunismo sa bansa na dumulo, halimbawa, sa pagtarget sa mga tulad kay Jonas Burgos.