Orly Castillo: Mga alaala ng Sigwa ng Unang Kuwarto

January 30, 2014

Tuwing Enero 30, ginugunita ng maraming aktibista ang First Quarter Storm, o ang Sigwa ng Unang Kuwarto ng Dekada ‘70, ang panahong bumulwak ang militansiya at pakikibaka ng kabataan para sa pambansang demokrasya. Makikita sa mga larawan noon na libu-libo ang lumalabas sa lansangan para tuligsain ang naghaharing sistemang malakolonyal at malapiyudal. Iniluwal ng dekadang […]