Larawan: Rali-iglap ng rebolusyonaryong health workers isinagawa sa Maynila

December 6, 2012

Nagsagawa ng rali-iglap o lightning raly ang mga manggagawang pangkalusugan sa ilalim ng rebolusyonaryong grupong Makabayang Samahang Pangkalusugan o MSP. Ipinagdiriwang ng MSP ang kanilang ika-34 taong anibersaryo. Miyembro ng National Democratic Front of the Philippines o NDFP ang MSP. (Kontribusyon)

Nagsagawa ng rali-iglap o lightning raly ang mga manggagawang pangkalusugan sa ilalim ng rebolusyonaryong grupong Makabayang Samahang Pangkalusugan o MSP. Ipinagdiriwang ng MSP ang kanilang ika-34 taong anibersaryo. Miyembro ng National Democratic Front of the Philippines o NDFP ang MSP. (Kontribusyon)

Kinondena ng MSP ang anila'y pagtalikod ng rehimeng Aquino sa tungkulin nitong bigyan ng libreng serbisyong medikal ang mga maralitang Pilipino. Binatikos nila ang di-pagprayoritisa nito sa serbisyong panlipunan, at ang kawalan ng akses ng mga mamamayan sa serbisyong ito sa maraming bahagi ng bansa. (Kontribusyon)

Kinondena ng MSP ang anila’y pagtalikod ng rehimeng Aquino sa tungkulin nitong bigyan ng libreng serbisyong medikal ang mga maralitang Pilipino. Binatikos nila ang di-pagprayoritisa nito sa serbisyong panlipunan, at ang kawalan ng akses ng mga mamamayan sa serbisyong ito sa maraming bahagi ng bansa. (Kontribusyon)

Sinunog nila ang isang larawan ni Pangulong Aquino at ng imperyalismong US na nagpapanatili umano ng mapagsamantalang kaayusan. Ipinaabot pa ng MSP na masigasig itong nagpapakilos at nag-oorganisasa sa pangkalusugan para higit pang mapalaki ang ambag sa pagsusulong ng armadong rebolusyong Pilipino sa pangkalahatan at sa komprehensibong gawaing pangkalusugan para sa rebolusyon, sa partikular. (Kontribusyon)

Sinunog nila ang isang larawan ni Pangulong Aquino at ng imperyalismong US na nagpapanatili umano ng mapagsamantalang kaayusan. Ipinaabot pa ng MSP na masigasig itong nagpapakilos at nag-oorganisasa sa pangkalusugan para higit pang mapalaki ang ambag sa pagsusulong ng armadong rebolusyong Pilipino sa pangkalahatan at sa komprehensibong gawaing pangkalusugan para sa rebolusyon, sa partikular. (Kontribusyon)