Gestalt

October 8, 2012

Kumikisap-kisap ang bombilya
na bibitin-bitin sa kabelya;
gaya ng tsubibo sa perya,
umiindak at nagbabanyuhay

Pumipitik-pitik ang bombilya
na bibitay-bitay sa kabelya,
at ang subersibo sa bastilya —
pumapadyak, nag-aagaw-buhay