Invader Zim Occupies Wall Street

October 5, 2011

Larawan mula sa Facebook album ni Adrian Kinloch (http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150396313441499&set=a.10150396309596499.412791.600936498&type=1&ref=nf)

Larawan mula sa Facebook album ni Adrian Kinloch (http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150396313441499&set=a.10150396309596499.412791.600936498&type=1&ref=nf)

Maraming imahen ng paglaban na nakuha na sa nagaganap pa ring mga protesta sa Wall Street, New York. Noong unang mga araw, umikot sa Facebook ang mga larawan ng protesta, at marami ang nagtaka kung bakit hindi lumabas sa mainstream media ang mga imaheng ito. Nitong huling mga araw (ika-18 araw na), tila nahimok din ang CNN, BBC, at iba pang midya na ikober ang makasaysayang serye ng mga protestang ito sa US.

Sa maraming imahen na nalilikha sa Occupy Wall Street, interesante ang nasa itaas. Unang una, dahil parang inosenteng tinedyer ang inaresto ng isang pulis ng New York matapos ang protesta sa Brooklyn Bridge: ang ngiti ng babae, ang kanyang pink na buhok, ang nakasabit na Canon DSLR na kamera sa leeg, ang sombrerong Invader Zim, isang cartoon character sa Nickelodeon hinggil sa isang alien na nagtatangkang sakupin ang Earth.

Interesante din ang larawan dahil sa pagkakatabi ng tinedyer na ito at ng isang pulis ng New York. Nakatingin sa kamera ang tinedyer, nakangiti. Siguro naman, alam niya kung bakit siya at ang iba pa ay nagpoprotesta sa New York. Samantala, ang pulis, nakayuko, tila ayaw tumingin sa kamera, na para bang ikinahihiya ang ginawa niya. Sa tradisyunal na lohika, ang pulis bilang tagapagpatupad ng batas ang siyang taas-noo, proud, matapang. Ang kanyang mga inaaresto ay mga kriminal na kinasusuklaman ng lipunan. Pero ang bata sa larawan, siya pa ang taas-noo, proud, matapang.

May isa pang kumalat na imahen sa Facebook kamakailan: pinagtabing dalawang screenshot ng website ng New York Times, ang pinakatanyag na dyaryo sa buong mundo. Sa imaheng ito, ipinakita kung papaano, sa loob ng 20 minuto, binago ng Times ang caption at istorya hinggil sa pag-aresto ng mga pulis sa mga demonstrador sa Brooklyn Bridge. Sa unang screenshot, parang niloko ng mga pulis ang mga demonstrador na dumaan sa naturang tulay, para lamang maaresto. Sa pangalawa, parang pinilit ng mga demonstrador na dumaan sa tulay kung kaya sila inaresto. Depensa ng Times, binago daw nila ang caption para isaalang-alang ang side ng pulis. Iyun daw kasi ang sinabi ng pulis: Nagpumilit ang mga demonstrador. Matitigas ang ulo nila. Lumabag sila sa batas.

Sa ganitong paraan madaling mamanipula sa midya ang imahen at istorya para ilarawan ang dominante at reaksiyunaryong ideolohiya. Siyempre, isasaalang-alang ng New York Times ang istorya ng pulis. Siyempre, nasa katwiran ang pulis. Pinatutupad lamang nila ang batas. Pinatutupad lamang nila ang tama.

O tama ba? Diretsong tumitingin ang bata sa atin, parang sinasabing, “Ganito talaga sila. Huwag tayong magtaka.” Mas maraming alam ang batang ito na nakasombrerong Invader Zim, kaysa sa New York Times.